Algemene Voorwaarden

Strategisch bouwen aan een duurzaam concurrentievoordeel

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • gedreven, een merk van Liesbeth Deman, Peter Benoitlaan 31, 8793 Waregem, BE0822.814.673
 • Klant: de partij die diensten en/of goederen koopt van Liesbeth Deman
 • Partijen: de klant en Liesbeth Deman
 • Overeenkomst: overeenkomst waarbij de Klant zich jegens Liesbeth Deman verbindt diensten en/of goederen te kopen.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, overeenkomsten en facturen uitgaande van Liesbeth Deman. De klant heeft voorafgaandelijk kennis genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt ze zonder enig voorbehoud, ook naar de toekomst toe.
 • Eventuele algemene voorwaarden van de klant worden expliciet uitgesloten, tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De offertes zijn enkel geldig gedurende dertig dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Liesbeth Deman is slechts door de offerte gebonden indien de offerte door de klant binnen de dertig dagen schriftelijk wordt aanvaard. Een offerte wordt slechts bindend na ondertekening door de daartoe bevoegde persoon van Liesbeth Deman.
 • De verkoopsvoorwaarden van voorgaande aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch door nabestellingen.

Gegevensverstrekking

 • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Liesbeth Deman worden verstrekt. Zo niet heeft Liesbeth Deman het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele nutteloze verplaatsingskosten of langere wachttijden ingevolge laattijdige verstrekking van informatie zullen aan de klant worden aangerekend.
 • Beide partijen verbinden zich er uitdrukkelijk toe de gegevens die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkrijgen als strikt vertrouwelijk te behandelen. Informatie is vertrouwelijk als één van de partijen deze uitdrukkelijk als dusdanig bestempelt of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie zelf.
 • Als  de klant na het verstrekken van de nodige gegevens één of meerdere deelnemers aan een training, event of andere dienstverlening wenst te vervangen door andere personen, dienen de nieuwe gegevens voorafgaandelijk en schriftelijk meegedeeld te worden aan Liesbeth Deman. Zo niet kan Liesbeth Deman weigeren de nieuwe deelnemers  bij de dienstverlening op te nemen. Hiervoor zal geen schadevergoeding verschuldigd zijn.

Documenten

 • Medewerkers of contractanten van Liesbeth Deman nemen nooit originele documenten mee buiten het bedrijf. Indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, worden steeds duplicaten van de documenten gemaakt. Bij verlies (omwille van onoplettendheid, brand, schade,…) kunnen Liesbeth Deman of haar medewerkers en/of contractanten dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Alle informatie, zoals presentaties, cursussen, werkmateriaal,…  die in functie van de dienstverlening door Liesbeth Deman aan de klant ter beschikking wordt gesteld, wordt als vertrouwelijk beschouwd en mag bijgevolg niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.

Aansprakelijkheid

 • Liesbeth Deman is ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk in geval van bedrog of grove nalatigheid. In dat geval komt enkel de rechtstreekse schade in aanmerking. Enige vergoeding van indirecte, gevolgschade of bedrijfsschade zoals winstderving of verlies van inkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Elke aanspraak of schadevergoeding dient binnen de 14 kalenderdagen na de datum waarop de schade is ingetreden of na de datum waarop de schade redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden, aan de andere partij gemeld worden.
 • Bij aansprakelijkheid  zal de schadevergoeding de in de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) niet overschrijden.
 • Liesbeth Deman is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens trainingen, events of andere diensten die geleverd worden.
 • In geval van gevaar voor de algemene veiligheid of in geval van overmacht kan Liesbeth Deman eenzijdig beslissen dat de training, het event of elke andere dienstverlening, wordt afgelast en/of verschoven naar een later  tijdstip. Dit geeft de klant geen recht op een schadevergoeding.
 • Liesbeth Deman behoudt zich het recht de training, het event of om het even welke andere dienstverlening op eenzijdige wijze te annuleren en/of naar een latere datum uit te stellen, indien er sprake is van een te gering aantal deelnemers om het beoogde resultaat en kwaliteit te behalen. In voorkomend geval kan Liesbeth Deman niet gehouden zijn tot betaling van welke schadevergoeding dan ook.

Betalingsvoorwaarden

 • Facturen zijn stipt betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Tenzij expliciet anders overeengekomen, dienen de facturen steeds betaald te worden voor de effectieve opstartdatum van een training, event of andere diensten die geleverd worden.
 • Bij niet betaling binnen deze voorgeschreven termijn zal een intrest van 3% aangerekend worden vanaf de factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld wordt, zonder ingebrekestelling , het schuldsaldo verhoogd met 12%. Eventuele bijkomende onkosten nav gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering worden afzonderlijk aangerekend en zijn steeds ten laste van de klant.
 • Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorgeschreven termijn kan Liesbeth Deman bovendien op eenzijdige wijze beslissen om de training, het event of om het even welke andere te verlenen dienst te annuleren, zonder hierbij enige schadevergoeding dan ook te zijn verschuldigd.
 • Eventuele klachten m.b.t. de factuur moeten Liesbeth Deman aangetekend bereiken binnen de 7 dagen na de factuurdatum. Zo niet wordt de factuur geacht aanvaard te zijn en kan ze niet meer worden betwist.

Annulering

 • Elke overeenkomst kan geannuleerd worden tot maximum vier weken voor de aanvang van de training, het event of om het even welke andere dienstverlening. Deze annulering dient schriftelijk te gebeuren en moet uitdrukkelijk aanvaard worden door Liesbeth Deman. In geval van geldige annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van het factuurbedrag. Bij annulering later dan vier weken vóór de aanvang van de training, het event of elke andere dienstverlening is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 • Bij het volgen van een reeks van modules en/of coaching sessies bij Liesbeth Deman kunnen groepssessies slechts 1 keer kosteloos kunnen verplaatst worden mits minimum 24 uur op voorhand wordt verwittigd.  De ingeplande 1 op 1 coachingsessies kunnen enkel kosteloos verplaats worden indien dit minimum 48 uur op voorhand wordt gemeld. Zo niet zal een meerkost van € 325 (excl. BTW) worden aangerekend. 

Bijzondere voorwaarden 

 • Het is de klant verboden tijdens de uitvoering van de opdracht en/of binnen een jaar na de voltooiing daarvan medewerkers en/of contractanten van Liesbeth Deman in dienst te nemen of rechtstreeks contracten af te sluiten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de trainingen of events gemaakt worden openbaar mogen geplaatst worden, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media,…).
 • Alle overeenkomsten die door Liesbeth Deman worden afgesloten vallen onder het Belgisch recht. Voor alle betwistingen in verband met interpretatie, uitvoering van deze overeenkomsten of de daaruit voortvloeiende facturen, is alleen de rechtbank in Kortrijk bevoegd.

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.