Privacyverklaring

Strategisch bouwen aan een duurzaam concurrentievoordeel

gedreven is een merk van eenmanszaak Liesbeth Deman.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Liesbeth Deman stelt jouw interesse in haar activiteiten op prijs. Wij vinden het belangrijk dat je je niet onzeker voelt bij de verschillende diensten die wij aanbieden en willen ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die je aan ons ter beschikking stelt. Neem het onderstaande grondig door zodat je begrijpt hoe wij je persoonsgegevens behandelen.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

Liesbeth Deman is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Wij garanderen dat de informatie die je ons overmaakt op een eerlijke, rechtmatige en rechtsgeldige wijze zal worden verwerkt en dat wij hierbij steeds de nodige zorg aan de dag zullen leggen. Jouw gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze policy.

Verwerkingsgrond

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

Liesbeth Deman verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. We verzamelen gegevens, zowel persoonsgegevens (zoals jouw naam en contactgegevens) als gevoelige gegevens (zoals sommige informatie in uw CV, testresultaten, persoonlijke informatie verkregen tijdens coachingsessies). In geval jouw CV informatie bevat met betrekking tot je raciale of etnische origine, je politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging, je seksueel leven, gezondheid of juridisch of crimineel verleden, geef je hierbij expliciet de toestemming opdat wij deze gegevens zouden kunnen behandelen en verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring

Jouw persoonlijke gegevens alsook gevoelige gegevens, zullen als volgt worden gebruikt:

  • Informatie die je ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om jouw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren
  • Informatie die je ons geeft in het kader van een sollicitatie en/of individuele begeleiding, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid
  • Jouw gegevens kunnen gebruikt worden om je in de toekomst over gedreven en haar producten/diensten op de hoogte te houden. Als je wenst dat je gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kan je ons dat melden.
  • Je gegevens kunnen gebruikt worden om je toe te laten deel te nemen aan gespecialiseerde online assessments.
  • Jouw gegevens kunnen gebruikt worden om onze klantendienst te kunnen verbeteren en om onze diensten interessanter te voor je te maken.
  • Je gegevens kunnen gebruikt worden om op vragen en bezorgdheden een antwoord te kunnen bieden.
  • Je gegevens kunnen gebruikt worden om deze mede te delen aan derde partijen die diensten leveren die jij of onze klant heeft gevraagd, zoals het controleren van assessments of vaardigheidstesten.
  • Je gegevens kunnen gebruikt worden om deze mede te delen aan derde partijen die functies uitvoeren voor onze rekening en die diensten aan ons leveren, zoals professionele adviseurs, consultants die testen uitvoeren en onderzoeksystemen.
  • Jouw gegevens zullen worden gebruikt om onze verbintenissen uit te voeren in het kader van contracten die werden aangegaan tussen jou en ons en/of tussen jou en je werkgever.

Toegankelijkheid

Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand.

Houder: Liesbeth Deman, Peter Benoitlaan 31, 8793 Waregem.

Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van producten en diensten van Liesbeth Deman alsook voor de verwerking zoals gespecifieerd hierboven. Jij hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). Je kan je gegevens kosteloos laten corrigeren of verwijderen uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie. Hiervoor kan je contact opnemen via info@gedreven.be. Onze diensten zullen steeds trachten een gevolg te geven aan uw verzoek binnen een termijn van 1 maand volgend op je verzoek.

Bewaartermijn

We zullen je persoonsgegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen of verder worden verwerkt. We zullen alle noodzakelijke en redelijke inspanningen leveren om jou te garanderen dat je persoonsgegevens nauwkeurig en up to date zijn. Op eenvoudig verzoek zullen wij jouw gegevens steeds updaten of wissen waar nodig.

Indien je informatie doorgeeft met betrekking tot derde partijen, zijn onze diensten gerechtigd te veronderstellen dat deze derde partijen hun toelating hebben gegeven om deze informatie aan ons door te geven.

Beveiliging

Liesbeth Deman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@gedreven.be.

Wijzigingen privacyverklaring

Onze privacyverklaring is in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Indien wij op een bepaald ogenblik zouden beslissen om persoonsgegevens op een significant andere manier te gebruiken dan uiteengezet in deze privacyverklaring, of indien wij deze op een andere manier zouden onthullen op het moment dat de informatie word ingezameld, zal je op voorhand op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen met betrekking tot de databescherming. Het zal voor jou op elk ogenblik mogelijk zijn te kiezen of je gegevens op de nieuwe manier worden verwerkt.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19/06/2023

7 tips om gedreven te ondernemen

Voor de ondernemer verloopt de weg naar succes vaak mat vallen en opstaan. Maar hoeveel kan je als mens dan aan? En hoe vaak kan je terugveren na een tegenslag? 

Met onze 7 tips sta je sterker in je schoenen.